FAQ coronavirus

Robin houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) goed in de gaten. Onderstaand vind je de veelgestelde vragen die aan ons vanuit zowel medewerkers als opdrachtgevers, huisartsenpraktijken, over het coronavirus worden gesteld. Klik voor een overzicht van alle vragen en antwoorden op het plusje aan de rechterkant.

We houden deze veelgestelde vragen zoveel mogelijk up-to-date op basis van relevante ontwikkelingen. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met onze HR-adviseurs, via of 088 - 201 38 40.

Veelgestelde vragen vanuit medewerkers

Wat moet ik doen als ik klachten heb?

Heb je last van klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Dan is het niet zondermeer reden om over te gaan tot een ziekmelding wanneer je je niet ziek voelt.

De afspraak bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts (zonder dat je ziek bent) is als volgt:

 • Neem contact op met de huisartsenpraktijk(en) waar je in de komende dagen gaat werken, en overleg met hen wat de gewenste actie is.
 • Neem contact op met jouw contactpersoon van Robin en bespreek wat je met de huisartsenpraktijk hebt afgesproken.
Gaan (externe) scholingen door?

Voor zover bekend worden alle scholingen op dit moment geannuleerd. De scholingen zullen in de meeste gevallen op een later moment in overleg met de opleider worden ingehaald.

Wat moet ik doen als ik niet kan werken?

Wanneer je om welke reden dan ook niet in staat bent om te gaan werken, overleg je dit met de huisartsenpraktijk en met je contactpersoon van Robin.

Behoren wij als medewerkers van Robin ook tot de vitale sector? En mogen we dus de kinderen naar de kinderopvang of school brengen?

Ja, jullie behoren zeker tot de vitale sector! De scholen en kinderopvangen gaan echter wisselend met het beleid en de richtlijnen om. Om die reden verwijzen we graag naar de website van de rijksoverheid.

Hoe word ik door Robin op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen?

We zullen met name via e-mail en/of telefonisch de meest recente afspraken communiceren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de veelgestelde vragen en antwoorden op deze pagina actueel blijven.

Heb ik recht op loon als ik niet kan werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak. We zetten hiervoor twee situaties uiteen:

 1. Ik kan niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (bijv. vanwege preventief niet werken vanwege lichte klachten zoals hoesten en/of verkoudheid, preventief naar huis sturen of quarantaineplaatsing uit voorzorg)
  Ja, je hebt recht op loondoorbetaling gedurende de resterende looptijd van het contract voor de uren die in het contract zijn vermeld.
 2. Je bent ziek en hierdoor niet in staat om te werken
  Hierbij gelden de normale regels bij ziekte, ook in het geval van besmetting met het coronavirus. Volgens de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) geldt er een loondoorbetalingsverplichting van 90% in het eerste jaar. De werkwijze en regels bij ziekte staan uitgebreid beschreven in ons ziektereglement dat onderdeel uitmaakt van jouw arbeidscontract en ook te vinden is in jouw persoonlijke omgeving in Flexportal.

Belangrijk:
Van ziekte/arbeidsongeschiktheid is alleen sprake als je om medische redenen niet in staat bent je werk uit te voeren. Je dient je niet ziek te melden als je thuis blijft met lichte klachten of preventief naar huis worden gestuurd, bijvoorbeeld bij hoesten of een verkoudheid. Bij controle door de bedrijfsarts zal namelijk worden geconstateerd dat je niet ziek bent. Dit leidt tot ongewenste discussies. In dat geval ben je namelijk niet ziek. Je kunt dan niet werken vanwege een andere oorzaak dan ziekte.

Kan mijn opdrachtgever mij verplichten om te komen werken?

Je moet gegronde redenen hebben om thuis te blijven. Bespreek eventuele angst voor besmetting door anderen met de praktijk waar je werkzaam bent en zorg dat de richtlijnen duidelijk voor je zijn en dat deze worden nageleefd. Bekijk en benut gezamenlijk de mogelijkheden om vanuit thuis te werken.

Kom je zonder gegronde redenen niet werken, dan is er sprake van werkweigering. In dat geval kan na een schriftelijke waarschuwing de loonbetaling worden stopgezet.

Belangrijk:
Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg opgebouwde verlofdagen of onbetaald verlof op te nemen.

Wanneer kan ik aanspraak maken op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof mag worden opgenomen voor een hele korte periode bij spoedeisende, onvoorziene of bijzonder persoonlijke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht thuisblijven omdat er anders niet voor de kinderen kan worden gezorgd. Zodoende word je in staat gesteld om een alternatieve oplossing te zoeken. Bij calamiteitenverlof behoud je recht op loon.

Belangrijk:
Als je langer dan een paar uur thuis zou willen blijven, dan dien je hierover in gesprek te gaan met Robin en de praktijk waarvoor je werkt. Het opnemen van betaald en/of onbetaald verlof is dan de meest voor de hand liggende mogelijkheid.

Wanneer kan ik aanspraak maken op kortdurend zorgverlof?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Je kan per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Hierbij geldt er een loondoorbetalingsplicht van 70%.

Belangrijk:
Kortdurend zorgverlof is alleen van toepassing indien jij gezien de concrete omstandigheden de enige bent die het kind, partner of ouder zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen of wordt er reeds zorg door een ander verstrekt? Dan is er geen recht op kortdurend zorgverlof
.

Wat kun je doen om gezond te blijven?

We adviseren je te houden aan de richtlijnen zoals beschreven door de LHV, Thuisarts en het RIVM.

Denk hierbij onder andere aan:

 • Regelmatig handen wassen/desinfecteren
 • Hoesten en niezen in de binnenkant de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

De praktijk waar je werkt heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Als medewerker dien je daarbij de instructies op te volgen om de besmetting van het coronavirus tegen te gaan.

Wat zijn de richtlijnen vanuit Robin voor medewerkers?

De volgende richtlijnen zijn via e-mail gecommuniceerd en tot nader bericht van toepassing:

 • Overleg met de huisartsenpraktijk waar je werkt, wat in de praktijk het beleid is.
 • Zorg voor goede persoonlijke hygiëne, denk hierbij aan goed de handen wassen en geen handen te schudden.
 • Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, dan is het niet zondermeer nodig thuis te blijven of over te gaan tot een ziekmelding wanneer je je niet ziek voelt. De afspraak bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts (zonder dat je ziek bent) is als volgt:
  • Neem contact op met de huisartsenpraktijk(en) waar je in de komende dagen gaat werken, en overleg met hen wat de gewenste actie is.
  • Neem contact op met je contactpersoon van Robin hoe om te gaan met overige afspraken.
 • Mocht je bij jezelf of directe omgeving symptomen waarnemen op een mogelijke besmetting met het coronavirus, neem dan de juiste stappen richting de medische instanties (eigen huisarts en GGD), en meldt het ook op de locatie waar je gaat werken.
 • In geval van ziekte, volg je de regels van de huisartsenpraktijk waar je werkt en ons ziektereglement. Neem in geval van ziekte altijd meteen met zowel de praktijk als met ons telefonisch contact op.
 • Houd de e-mail en deze pagina in de gaten voor de actuele informatie. Neem bij vragen of twijfel contact op met jouw contactpersoon van Robin.

Veelgestelde vragen vanuit huisartsen

Hebben medewerkers van Robin recht op loon als ze niet kunnen werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak. We zetten hiervoor twee situaties uiteen:

 1. De medewerker kan niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (bijv. vanwege preventief niet werken vanwege lichte klachten zoals hoesten en/of verkoudheid, preventief naar huis sturen of quarantaineplaatsing uit voorzorg)
  Medewerkers van Robin beschikken over detacheringscontracten met loondoorbetaling. Eventueel reeds ingeplande uren dienen te worden doorbetaald, deze uren worden bij onze opdrachtgevers in rekening gebracht.
  Belangrijk:
  Wij begrijpen dat het vervelend kan zijn dat de uren waarvoor loondoorbetalingsplicht geldt, op grond van de mantel- of opdrachtovereenkomst, bij u als opdrachtgever in rekening worden gebracht. We zijn hiertoe helaas genoodzaakt, aangezien de medewerker ook recht heeft op loonbetaling in de beschreven situaties.
 2. De medewerker is ziek en is hierdoor niet in staat te werken
  Hierbij gelden de normale regels voor medewerkers bij ziekte, ook als de medewerker met het coronavirus is besmet. Volgens de CAO voor Uitzendkrachten(ABU) die wij hanteren, geldt er een loondoorbetalingsverplichting van 90% in het eerste jaar.
Kan ik medewerkers verplichten om te komen werken?

Een medewerker moet gegronde redenen hebben om thuis te blijven. Het kan zijn dat medewerkers niet op de praktijk willen komen, bijvoorbeeld omdat ze vrezen door anderen te worden besmet. We willen je vragen om samen met ons vooral mee te denken met deze medewerkers. Probeer eventuele angsten weg te nemen door duidelijke richtlijnen en bekijk en benut de mogelijkheden om vanuit huis te werken.

Komt een medewerker zonder gegronde redenen niet werken, dan is er sprake van werkweigering. In dat geval kan na een schriftelijke waarschuwing de loonbetaling worden stopgezet. In dit geval verzoeken we je afstemming te zoeken met onze HR-adviseurs.

Belangrijk:
Voor medewerker is het wel mogelijk om opgebouwde verlofdagen of onbetaald verlof op te nemen.

Wanneer kunnen medewerkers aanspraak maken op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof mag worden opgenomen voor een hele korte periode bij spoedeisende, onvoorziene of bijzonder persoonlijke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht thuisblijven van de medewerker omdat er anders niet voor de kinderen kan worden gezorgd. Zodoende kan een medewerker in staat worden gesteld om een alternatieve oplossing te zoeken. Bij calamiteitenverlof geldt er een loondoorbetalingsplicht.

Belangrijk:
Als een medewerker langer dan een paar uur thuis zou willen blijven, dan dient de medewerker hierover in gesprek te gaan met Robin en de huisartsenpraktijk. Het opnemen van betaald en/of onbetaald verlof behoort dan tot de meest voor de hand liggende mogelijkheid.

Wanneer kunnen medewerkers aanspraak maken op kortdurend zorgverlof?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Een medewerker kan per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Hierbij geldt er een loondoorbetalingsplicht van 70%.

Belangrijk:
Kortdurend zorgverlof is alleen van toepassing indien de medewerker gezien de concrete omstandigheden de enige is die het kind, partner of ouder zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen of wordt er reeds zorg door een ander verstrekt? Dan is er geen recht op kortdurend zorgverlof.

Welke maatregelen dienen huisartsenpraktijken op de werkvloer te treffen om medewerkers gezond te houden?

We adviseren om hierbij de maatregelen en richtlijnen tot uitvoering te brengen zoals beschreven door de LHV, NHG en het RIVM.

Opdrachtgevers hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Medewerkers dienen daarbij de instructies op te volgen om de besmetting van het coronavirus tegen te gaan. Wij adviseren echter om de instructies niet als plicht over te brengen, maar vooral duidelijk te communiceren dat de maatregelen in het belang van de medewerkers zijn.

Hoe kan ik medewerkers informeren over de gevolgen van het coronavirus?

Alle medewerkers die via Robin werken, zijn en worden door ons geïnformeerd over de belangrijkste richtlijnen. Hiernaast is het goed dat iedere praktijk zelf het specifieke beleid van de praktijk met alle medewerkers, inclusief de medewerkers die via Robin tewerk zijn gesteld, deelt.

Wat zijn de richtlijnen voor medewerkers van Robin?

Hierboven op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen voor medewerkers, inclusief de richtlijnen die wij naar medewerkers communiceren.

Wat verwacht Robin van de praktijk?

We achten het belangrijk onze gezamenlijke rol richting de medewerkers die via Robin bij jouw praktijk werkzaam zijn goed in te vullen. Concreet roepen we je daarom op om richtlijnen en besluiten die betrekking hebben op de inzet van medewerkers via Robin proactief met ons te delen en waar nodig afstemming te zoeken over de gevolgen voor medewerkers. Laten we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid deze vervelende en onwennige situatie zo goed mogelijk het hoofd bieden.

Wat is de werkwijze bij het interne team van Robin?

De interne medewerkers van Robin werken momenteel zoveel mogelijk vanuit huis. Het team doet er alles aan om kwaliteit, snelheid en bereikbaarheid voor onze opdrachtgevers en medewerkers te waarborgen. Eventuele afspraken en overleggen met onze opdrachtgevers en medewerkers worden telefonisch of met beeldbellen ingevuld.